Zor … Fotoobraz

Home / Zor … Fotoobraz

Veľmi ma potešil záujem spoločnosti ZOR.com o zrecenzovanie ich produktu ZOR-Alu fotografia na hliníku Dibond v rozmere 60X40 cm. ZOR.com je spoločnosť ktorá sa snaží ponúknuť zaujímavé portfólio výrobkov pre záujemcov o kvalitnú tlač na rôzne materiály. Nakoľko som už mal v minulosti možnosť recenzovať podobný produkt aj pre inú spoločnosť bol som veľmi zvedavý na ich vzájomné porovnanie.

Zadanie objednávky bolo naozaj jednoduché a po nahratí fotografie do systému a zadaní údajov o požadovanom produkte a objednávateľovi bol celý proces zadávania jednoduchý a celkovo prehľadný. V ten istý deň bola aj objednávka zo strany ZOR.com potvrdená mailom. Po troch ďalších pracovných dňoch od potvrdenia bolo mailom doručené oznámenie o odoslaní zásielky a do dvoch dní bola zásielka doručená na adresu. Tento proces bol ako celok zvládnutý na dobrej úrovni a vzájomná komunikácia so spoločnosťou ZOR.com bola efektívna. Kartónové balenie v ktorom bol produkt dodaný bolo celkovo jednoduché ale plne funkčné stiahnuté štyrmi fixačnými páskami. Vo vnútri balenia boli nalepené štyri zarážky z peny ktoré zabezpečovali jednotlivé strany produktu voči posunutiu vo vnútri balenia, na každom rohu obrazu bol nasadený ochranný prvok z peny ktorý veľmi funkčne chráni obraz pri preprave. Obraz bol takto doručený bez poškodenia a dostatočne ochránený počas transportu. Nakoľko s obrazom neboli objednávané aj závesné prvky nie je tento doplnok zahrnutý do tejto recenzie.

Hliníková doska na ktorej je natlačený fotoobraz má veľmi dobrú kvalitu, je patrične pevná a zaručuje stály tvar obrazu aj po jeho zavesení na stenu. Použitá 3mm doska s dvomi vrstvami hliníku a polyethylénovým jadrom bola kvalitne opracovaná aj po stranách. Tlač farieb na povrch bola prevedená naozaj kvalitne a nebol zistený žiaden rozdiel voči elektronicky zaslanému originálu fotografie čo sa týka podania farieb. Kvalita nanesenia farieb na hliníkový povrch je veľmi dobrá, fotografia je na povrchu dosky vytvorená technológiou ktorá vizuálne zachová jemnú štruktúru povrchu ktorá plne prekrýva štruktúru hliníkového povrchu. Voči obdobnému produktu recenzovanému v minulosti nebolo vidieť základnú štruktúru dosky čo viac oceňujem pre vizuálne realistickejšie podanie fotografie. O tomto produkte je možné povedať že svojou vysokou kvalitou dokáže naplniť očakávania kladené na profesionálne spracovanie tlače fotografie tohto druhu a vrelo odporúčam ďalším záujemcom tento produkt pre tlač fotografií.I was very pleased with ZOR.com’s interest for reviewing of their ZOR-Alu Dibond product on aluminum board in size of 60X40 cm. ZOR.com is a company that seeks to offer an interesting portfolio of products for people interested by high quality print on various base materials. As I have had previously the opportunity to review a similar product for another company, I was very curious about their mutual comparison.

Ordering was really easy, and after uploading the photo to the system and entering the required product and order data, the entire entry process was simple and comprehensive. During the same day was by ZOR.com an order also confirmed by mail. Three more business days after confirmation, a mailing notification about parcel shippment was received by mail. In next two days the shipment was delivered to the address. This process has been globally managed on a good level and mutual communication with ZOR.com has been very effective. The carton packaging for product delivery was a simple but fully functional with four fastening strips. Inside the packaging were placed four foam stoppers to secure the individual sides of the product against displacement inside the package. On the board edges were placed protective elements which greatly protects the image during transport. The image was delivered without any damage and sufficiently protected during transport. Because the hinge elements were not ordered with the image, this part is not included in this review.

The aluminum plate on which is the photo printed has a very good quality, material is solid and guarantee the permanent shape of the image after its hanging on the wall. The used 3mm board with two layers of aluminum with polyethylene core was well worked also on the sides. Color printing on the surface was really good with high print quality. No difference was found with the electronically-transmitted original of the photo and real colors on the board surface. The painting quality on the aluminum surface is very good, the photo is created on the surface of the board by a technology that visually preserves the fine texture of the surface that completely overlaps the structure of the aluminum surface. It is not possible to see the basic structure of the aluminium as was detected in my previous review for other company. I appreciate more realistic visualization of the photo on surface. I can say about this product that this board and printing meet the high expectations of professional photographers for printing of photos with high quality level. I highly recommend to other people use this printing method and materials for printing of their photo portfolio (more information about ZOR products – Zor.com).